மாவட்டத்தின் பெயர் :: தர்மபுரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பாலக்கோடு
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி தலைவர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அ.மல்லபுரம் 6
2 அத்திமுட்லு 5
3 பெலமாரனஅள்ளி 4
4 பேளாரஅள்ளி 6
5 பேவுஹள்ளி 9
6 பூகானஹள்ளி 7
7 சிக்காமாரண்டஹள்ளி 3
8 சுடானூர் 5
9 கொலசனஅள்ளி 8
10 தண்டுகாரனஅள்ளி 6
11 ஏர்ரனஅள்ளி 7
12 கும்மானூர் 8
13 குட்டாணஅள்ளி 5
14 கணபதி 7
15 கெண்டேனஅள்ளி 6
16 ஜெர்தாவ் 3
17 கொரவண்டஅள்ளி 3
18 கார்காடஹள்ளி 6
19 காட்டம்பட்டி 7
20 எம்.செட்டிஹள்ளி 5
21 மோதுகுலஅள்ளி 7
22 நல்லூர் 10
23 பஞ்சபள்ளி 11
24 பி.செட்டிஹள்ளி 13
25 புலிகாரை 7
26 பாடி 7
27 பி.கொல்லஅள்ளி 9
28 சாமனூர் 5
29 செல்லியம்பட்டி 6
30 செக்கோடி 9
31 சிக்காதோரணம்பேட்டம் 4
32 காம்மாலபட்டி 5
மொத்தம் 209