மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: மங்களூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அடரி 26
2 ஆக்கனூர் 9
3 ஆலம்பாடி 18
4 ஆலத்தூர் 16
5 அரங்கூர் 19
6 அரசங்குடி 16
7 ஆவட்டி 14
8 ஆவினங்குடி 35
9 சித்தேரி 18
10 எடச்செருவாய் 20
11 எழுத்தூர் 24
12 ஜா.ஏந்தல் 13
13 டி.ஏந்தல் 15
14 கல்லூர் 12
15 கண்டமத்தான் 7
16 கழுதூர் 35
17 காஞ்சிராங்குளம் 11
18 ஈ.கீரனூர் 19
19 கீழச்செருவாய் 15
20 கீழக்கல்பூண்டி 13
21 கீழ்ஒரத்தூர் 19
22 கோடங்குடி 15
23 கொரக்கை 14
24 கொரக்கவாடி 24
25 மா.கொத்தனூர் 10
26 ஐவனூர் 11
27 லக்கூர் 19
28 மங்களூர் 35
29 மாங்குளம் 9
30 மலையனூர் 13
31 மேலாதனூர் 17
32 மேலக்கல்பூண்டி 12
33 எஸ்.நரையூர் 14
34 நாவலூர் 11
35 நெடுங்குளம் 15
36 நிதிநத்தம் 16
37 ஒரங்கூர் 23
38 பனையாந்தூர் 13
39 பாசார் 19
40 பட்டாக்குறிச்சி 11
41 பட்டூர் 13
42 பெருமுளை 14
43 போத்திராமங்கலம் 38
44 பொயனப்பாடி 14
45 ம.புடையூர் 33
46 ம.புதூர் 6
47 புலிகரம்பலூர் 7
48 புல்லூர் 14
49 புலிவலம் 18
50 இராமநத்தம் 41
51 ரெட்டாக்குறிச்சி 16
52 எஸ்.புதூர் 12
53 சிறுகரம்பலூர் 13
54 சிறுமுளை 22
55 செவ்வேரி 12
56 சிறுபாக்கம் 38
57 தச்சூர் 14
58 தொழுதூர் 29
59 தொண்டங்குறிச்சி 10
60 வடகராம்பூண்டி 13
61 வடபாதி 13
62 வாகையூர் 18
63 வள்ளிமதுரம் 23
64 வையங்குடி 11
65 வெங்கனூர் 17
66 வினாயகநந்தல் 7
மொத்தம் 1141