மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: தளி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஆச்சுபாலு 16
2 அகலகோட்டா 15
3 அஞ்செட்டி 73
4 அந்தேவனப்பள்ளி 16
5 அன்னியாளம் 15
6 அரசகுப்பம் 22
7 பள்ளப்பள்ளி 16
8 பேளகொண்டப்பள்ளி 25
9 பின்னமங்கலம் 16
10 சூடசந்திரம் 14
11 தாரவேந்திரம் 19
12 தேவகானப்பள்ளி 14
13 தேவருளிமங்கலம் 12
14 தொட்டஉப்பனூர் 17
15 தொட்டமஞ்சி 21
16 கும்ளாபுரம் 22
17 ஜாகீர்கோடிப்பள்ளி 14
18 ஜவளகிரி 21
19 கக்கதாசம் 15
20 கலுகொண்டப்பள்ளி 27
21 கெம்பட்டி 16
22 கொடியாளம் 14
23 கோலட்டி 23
24 கொமாரணப்பள்ளி 17
25 கோட்டமடுகு 13
26 கோட்டையூர் 11
27 குந்துகோட்டை 23
28 குப்பட்டி 19
29 மதகொண்டப்பள்ளி 23
30 மாடக்கல் 17
31 மல்லசந்திரம் 18
32 மஞ்சுகொண்டப்பள்ளி 25
33 மருதனப்பள்ளி 14
34 மாருப்பள்ளி 17
35 நாட்றம்பாளையம் 27
36 நொகனுர் 23
37 படிகநாளம் 9
38 பாலயம்கோட்டை 17
39 சாலிவரம் 22
40 சாரகப்பள்ளி 17
41 சாத்தனூர் 15
42 சாரண்டப்பள்ளி 14
43 செட்டிப்பள்ளி 8
44 தக்கட்டி 22
45 தளி 34
46 தளிகொத்தனூர் 24
47 தண்டரை 17
48 உனிசேநத்தம் 7
49 உரிகம் 19
50 காரண்டப்பள்ளி 22
மொத்தம் 957