மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: பர்கூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்சமங்கலம் 30
2 அஞ்சூர் 43
3 பெலவர்த்தி 33
4 பாளேதோட்டம் 22
5 பட்லபள்ளி 40
6 பாலிநாயனபள்ளி 29
7 பண்டசீமனூர் 20
8 சின்னமட்டாரபள்ளி 28
9 குட்டூர் 38
10 குருவிநாயனபள்ளி 22
11 ஐகொந்தகொத்தபள்ளி 20
12 ஜெகதேவி 37
13 ஜிங்கல்கதிரம்பட்டி 21
14 கந்திகுப்பம் 33
15 காரகுப்பம் 29
16 கொண்டப்பநாயனபள்ளி 27
17 காட்டாகரம் 47
18 குள்ளம்பட்டி 42
19 மாதேப்பள்ளி 28
20 மகாதேவகொல்லஹள்ளி 30
21 மஜீத்கொல்லஹள்ளி 14
22 மல்லபாடி 41
23 ஒப்பதவாடி 38
24 ஓரப்பம் 30
25 பாலேபள்ளி 36
26 பாரண்டபள்ளி 18
27 பெருகோப்பனபள்ளி 43
28 போச்சம்பள்ளி 38
29 புளியம்பட்டி 29
30 சிகரலபள்ளி 47
31 சூலாமலை 13
32 தாதம்பட்டி 24
33 தொகரபள்ளி 33
34 வலசகவுண்டனூர் 23
35 வரட்டனபள்ளி 54
36 வெப்பலாம்பட்டி 37
மொத்தம் 1137