மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: ஓசூர்
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 அச்செட்டிபள்ளி 36
2 அலசபள்ளி பட்டவரபள்ளி 17
3 படுதேப்பள்ளி 14
4 பாகலூர் 62
5 பாலிகானபள்ளி 19
6 பேகேபள்ளி 51
7 பெலத்தூர் 57
8 சென்னசந்திரம் 28
9 கோபனபள்ளி 14
10 ஈச்சங்கூர் 22
11 கெலவரபள்ளி 18
12 கொளதாசபுரம் 11
13 கொத்தகொண்டபள்ளி 29
14 மாசிநாய்க்கனபள்ளி 17
15 முகளூர் 17
16 முத்தாலி 17
17 S.முதுகானபள்ளி 19
18 நாகொண்டபள்ளி 23
19 நல்லூர் 27
20 நந்திமங்கலம் 14
21 ஒன்னல்வாடி 41
22 பலவனபள்ளி 15
23 பூனாபள்ளி 23
24 சேவகானபள்ளி 41
25 தொரபள்ளி அக்ரஹரம் 63
26 தும்மனபள்ளி 17
மொத்தம் 712