மாவட்டத்தின் பெயர் :: தஞ்சாவூர் பதவியின் பெயர்:: மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வார்டு 1 0
2 வார்டு 2 0
3 வார்டு 3 0
4 வார்டு 4 0
5 வார்டு 5 0
6 வார்டு 6 0
7 வார்டு 7 0
8 வார்டு 8 0
9 வார்டு 9 0
10 வார்டு 10 0
11 வார்டு 11 0
12 வார்டு 12 0
13 வார்டு 13 0
14 வார்டு 14 0
15 வார்டு 15 0
16 வார்டு 16 11
17 வார்டு 17 0
18 வார்டு 18 0
19 வார்டு 19 0
20 வார்டு 20 0
21 வார்டு 21 0
22 வார்டு 22 0
23 வார்டு 23 0
24 வார்டு 24 0
25 வார்டு 25 0
26 வார்டு 26 0
27 வார்டு 27 0
28 வார்டு 28 0
மொத்தம் 11