மாவட்டத்தின் பெயர் :: ராமநாதபுரம் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் :: கடலாடி
பதவியின் பெயர்:: கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் கிராம ஊராட்சியின் பெயர் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கடலாடி ஏ/சி 0
2 கீழகிடாரம் ஏ/டி 0
3 சிறைகுளம் 0
4 சிக்கல் ஏ/சி 0
5 ஏர்வாடி 0
6 நரிப்பையூர் ஆர்.எப்.பி/பி 0
7 வாலிநோக்கம் 0
8 மாரியூர்ஏ/சி 0
9 கன்னிராஜாபுரம் 0
10 ஆப்பனூர் 0
11 எஸ்.தரைக்குடி 0
12 செவல்பட்டி 0
13 பொதிகுளம் 0
14 கீழச்சிறுபோது ஏ/பி 0
15 இளஞ்செம்பூர் 0
16 மீனங்குடி 0
17 அவதாண்டை 1
18 கருங்குளம் 0
19 பிள்ளையார்குளம் 0
20 மேலசெல்வனூர் 0
21 கடுகுசந்தை 2
22 மூக்கையூர் 0
23 கீழசெல்வனூர் ஏ/பி 0
24 மேலக்கிடாரம் ஏ/சி 0
25 பெரியகுளம் ஏ/இ 0
26 இதம்பாடல் 0
27 T.வேப்பங்குளம் 0
28 ஏ.புனவாசல் ஏ/இ 0
29 கொத்தங்குளம் 0
30 ஒரிவயல் 0
31 பி. கீரந்தை 0
32 மேலசிறுபோது 0
33 சவேரியர்பட்டினம் 0
34 கண்டிலான் ஏ/டி 0
35 ஏனாதி ஏ/பி 0
36 சொக்கானை 0
37 தனிச்சியம் ஏ/சி 0
38 கீழசாக்குளம் 0
39 பேய்க்குளம் 0
40 காணிக்கூர் 0
41 பனிவாசல் ஏ/பி 0
42 எஸ்.வாகைகுளம் 0
43 உச்சிநத்தம் 0
44 எம்.கரிசல்குளம் 0
45 திருமழுகந்தன்கோட்டை ஏ/பி 0
46 கொண்டுநல்லான்பட்டி ஏ/பி 0
47 செஞ்சடைநாதபுரம் 0
48 எஸ்.பி.கோட்டை 0
49 கொக்கரசன்கோட்டை ஏ/பி 0
50 பன்னந்தை 0
51 வி சேதுராஜபுரம் 0
52 கிடாதிருக்கை 0
53 ஒப்பிலான் 0
54 எஸ்.கீராந்தை 0
55 மாரந்தை ஏ/பி 0
56 மங்களம் 0
57 அ.உசிலங்குளம் 0
58 டி.கரிசல்குளம் 0
59 சித்திரங்குடி 0
60 ஒருவானேந்த்ல் 0
மொத்தம் 3