மாவட்டத்தின் பெயர் :: ஈரோடு பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஈரோடு வார்டு 1 11
2 ஈரோடு வார்டு 2 11
3 ஈரோடு வார்டு 3 11
4 ஈரோடு வார்டு 4 7
5 ஈரோடு வார்டு 5 9
6 ஈரோடு வார்டு 6 10
7 ஈரோடு வார்டு 7 13
8 ஈரோடு வார்டு 8 8
9 ஈரோடு வார்டு 9 9
10 ஈரோடு வார்டு 10 11
11 ஈரோடு வார்டு 11 8
12 ஈரோடு வார்டு 12 10
13 ஈரோடு வார்டு 13 11
14 ஈரோடு வார்டு 14 9
15 ஈரோடு வார்டு 15 4
16 ஈரோடு வார்டு 16 12
17 ஈரோடு வார்டு 17 5
18 ஈரோடு வார்டு 18 7
19 ஈரோடு வார்டு 19 7
20 ஈரோடு வார்டு 20 6
21 ஈரோடு வார்டு 21 8
22 ஈரோடு வார்டு 22 8
23 ஈரோடு வார்டு 23 6
24 ஈரோடு வார்டு 24 16
25 ஈரோடு வார்டு 25 8
26 ஈரோடு வார்டு 26 13
27 ஈரோடு வார்டு 27 8
28 ஈரோடு வார்டு 28 11
29 ஈரோடு வார்டு 29 9
30 ஈரோடு வார்டு 30 6
31 ஈரோடு வார்டு 31 10
32 ஈரோடு வார்டு 32 7
33 ஈரோடு வார்டு 33 5
34 ஈரோடு வார்டு 34 4
35 ஈரோடு வார்டு 35 6
36 ஈரோடு வார்டு 36 9
37 ஈரோடு வார்டு 37 4
38 ஈரோடு வார்டு 38 5
39 ஈரோடு வார்டு 39 7
40 ஈரோடு வார்டு 40 11
41 ஈரோடு வார்டு 41 8
42 ஈரோடு வார்டு 42 5
43 ஈரோடு வார்டு 43 12
44 ஈரோடு வார்டு 44 6
45 ஈரோடு வார்டு 45 4
46 ஈரோடு வார்டு 46 7
47 ஈரோடு வார்டு 47 9
48 ஈரோடு வார்டு 48 7
49 ஈரோடு வார்டு 49 4
50 ஈரோடு வார்டு 50 8
51 ஈரோடு வார்டு 51 6
52 ஈரோடு வார்டு 52 5
53 ஈரோடு வார்டு 53 10
54 ஈரோடு வார்டு 54 12
55 ஈரோடு வார்டு 55 7
56 ஈரோடு வார்டு 56 9
57 ஈரோடு வார்டு 57 9
58 ஈரோடு வார்டு 58 7
59 ஈரோடு வார்டு 59 5
60 ஈரோடு வார்டு 60 10
மொத்தம் 490