மாவட்டத்தின் பெயர் :: கோயம்புத்தூர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கோயம்புத்தூர் வார்டு 1 9
2 கோயம்புத்தூர் வார்டு 2 11
3 கோயம்புத்தூர் வார்டு 3 5
4 கோயம்புத்தூர் வார்டு 4 11
5 கோயம்புத்தூர் வார்டு 5 10
6 கோயம்புத்தூர் வார்டு 6 8
7 கோயம்புத்தூர் வார்டு 7 9
8 கோயம்புத்தூர் வார்டு 8 7
9 கோயம்புத்தூர் வார்டு 9 8
10 கோயம்புத்தூர் வார்டு 10 11
11 கோயம்புத்தூர் வார்டு 11 15
12 கோயம்புத்தூர் வார்டு 12 12
13 கோயம்புத்தூர் வார்டு 13 9
14 கோயம்புத்தூர் வார்டு 14 9
15 கோயம்புத்தூர் வார்டு 15 8
16 கோயம்புத்தூர் வார்டு 16 10
17 கோயம்புத்தூர் வார்டு 17 12
18 கோயம்புத்தூர் வார்டு 18 13
19 கோயம்புத்தூர் வார்டு 19 8
20 கோயம்புத்தூர் வார்டு 20 12
21 கோயம்புத்தூர் வார்டு 21 11
22 கோயம்புத்தூர் வார்டு 22 12
23 கோயம்புத்தூர் வார்டு 23 10
24 கோயம்புத்தூர் வார்டு 24 14
25 கோயம்புத்தூர் வார்டு 25 8
26 கோயம்புத்தூர் வார்டு 26 10
27 கோயம்புத்தூர் வார்டு 27 9
28 கோயம்புத்தூர் வார்டு 28 8
29 கோயம்புத்தூர் வார்டு 29 8
30 கோயம்புத்தூர் வார்டு 30 9
31 கோயம்புத்தூர் வார்டு 31 15
32 கோயம்புத்தூர் வார்டு 32 19
33 கோயம்புத்தூர் வார்டு 33 11
34 கோயம்புத்தூர் வார்டு 34 12
35 கோயம்புத்தூர் வார்டு 35 11
36 கோயம்புத்தூர் வார்டு 36 7
37 கோயம்புத்தூர் வார்டு 37 13
38 கோயம்புத்தூர் வார்டு 38 9
39 கோயம்புத்தூர் வார்டு 39 8
40 கோயம்புத்தூர் வார்டு 40 12
41 கோயம்புத்தூர் வார்டு 41 9
42 கோயம்புத்தூர் வார்டு 42 13
43 கோயம்புத்தூர் வார்டு 43 12
44 கோயம்புத்தூர் வார்டு 44 9
45 கோயம்புத்தூர் வார்டு 45 10
46 கோயம்புத்தூர் வார்டு 46 18
47 கோயம்புத்தூர் வார்டு 47 10
48 கோயம்புத்தூர் வார்டு 48 7
49 கோயம்புத்தூர் வார்டு 49 8
50 கோயம்புத்தூர் வார்டு 50 7
51 கோயம்புத்தூர் வார்டு 51 9
52 கோயம்புத்தூர் வார்டு 52 16
53 கோயம்புத்தூர் வார்டு 53 14
54 கோயம்புத்தூர் வார்டு 54 10
55 கோயம்புத்தூர் வார்டு 55 18
56 கோயம்புத்தூர் வார்டு 56 14
57 கோயம்புத்தூர் வார்டு 57 12
58 கோயம்புத்தூர் வார்டு 58 8
59 கோயம்புத்தூர் வார்டு 59 12
60 கோயம்புத்தூர் வார்டு 60 9
61 கோயம்புத்தூர் வார்டு 61 8
62 கோயம்புத்தூர் வார்டு 62 10
63 கோயம்புத்தூர் வார்டு 63 11
64 கோயம்புத்தூர் வார்டு 64 11
65 கோயம்புத்தூர் வார்டு 65 11
66 கோயம்புத்தூர் வார்டு 66 9
67 கோயம்புத்தூர் வார்டு 67 7
68 கோயம்புத்தூர் வார்டு 68 8
69 கோயம்புத்தூர் வார்டு 69 17
70 கோயம்புத்தூர் வார்டு 70 14
71 கோயம்புத்தூர் வார்டு 71 13
72 கோயம்புத்தூர் வார்டு 72 16
73 கோயம்புத்தூர் வார்டு 73 11
74 கோயம்புத்தூர் வார்டு 74 11
75 கோயம்புத்தூர் வார்டு 75 9
76 கோயம்புத்தூர் வார்டு 76 14
77 கோயம்புத்தூர் வார்டு 77 12
78 கோயம்புத்தூர் வார்டு 78 11
79 கோயம்புத்தூர் வார்டு 79 11
80 கோயம்புத்தூர் வார்டு 80 14
81 கோயம்புத்தூர் வார்டு 81 15
82 கோயம்புத்தூர் வார்டு 82 14
83 கோயம்புத்தூர் வார்டு 83 10
84 கோயம்புத்தூர் வார்டு 84 16
85 கோயம்புத்தூர் வார்டு 85 10
86 கோயம்புத்தூர் வார்டு 86 15
87 கோயம்புத்தூர் வார்டு 87 8
88 கோயம்புத்தூர் வார்டு 88 10
89 கோயம்புத்தூர் வார்டு 89 14
90 கோயம்புத்தூர் வார்டு 90 12
91 கோயம்புத்தூர் வார்டு 91 7
92 கோயம்புத்தூர் வார்டு 92 12
93 கோயம்புத்தூர் வார்டு 93 10
94 கோயம்புத்தூர் வார்டு 94 17
95 கோயம்புத்தூர் வார்டு 95 19
96 கோயம்புத்தூர் வார்டு 96 13
97 கோயம்புத்தூர் வார்டு 97 23
98 கோயம்புத்தூர் வார்டு 98 10
99 கோயம்புத்தூர் வார்டு 99 12
100 கோயம்புத்தூர் வார்டு 100 17
மொத்தம் 1130