மாவட்டத்தின் பெயர் :: கரூர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கரூர் வார்டு 1 9
2 கரூர் வார்டு 2 11
3 கரூர் வார்டு 3 11
4 கரூர் வார்டு 4 10
5 கரூர் வார்டு 5 9
6 கரூர் வார்டு 6 7
7 கரூர் வார்டு 7 8
8 கரூர் வார்டு 8 8
9 கரூர் வார்டு 9 8
10 கரூர் வார்டு 10 6
11 கரூர் வார்டு 11 8
12 கரூர் வார்டு 12 9
13 கரூர் வார்டு 13 5
14 கரூர் வார்டு 14 6
15 கரூர் வார்டு 15 7
16 கரூர் வார்டு 16 9
17 கரூர் வார்டு 17 10
18 கரூர் வார்டு 18 6
19 கரூர் வார்டு 19 8
20 கரூர் வார்டு 20 5
21 கரூர் வார்டு 21 6
22 கரூர் வார்டு 22 6
23 கரூர் வார்டு 23 7
24 கரூர் வார்டு 24 8
25 கரூர் வார்டு 25 6
26 கரூர் வார்டு 26 7
27 கரூர் வார்டு 27 6
28 கரூர் வார்டு 28 5
29 கரூர் வார்டு 29 6
30 கரூர் வார்டு 30 6
31 கரூர் வார்டு 31 6
32 கரூர் வார்டு 32 4
33 கரூர் வார்டு 33 9
34 கரூர் வார்டு 34 8
35 கரூர் வார்டு 35 7
36 கரூர் வார்டு 36 6
37 கரூர் வார்டு 37 7
38 கரூர் வார்டு 38 8
39 கரூர் வார்டு 39 4
40 கரூர் வார்டு 40 6
41 கரூர் வார்டு 41 10
42 கரூர் வார்டு 42 8
43 கரூர் வார்டு 43 6
44 கரூர் வார்டு 44 7
45 கரூர் வார்டு 45 9
46 கரூர் வார்டு 46 6
47 கரூர் வார்டு 47 9
48 கரூர் வார்டு 48 7
மொத்தம் 350