மாவட்டத்தின் பெயர் :: மதுரை பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 மதுரை வார்டு 1 9
2 மதுரை வார்டு 2 9
3 மதுரை வார்டு 3 13
4 மதுரை வார்டு 4 11
5 மதுரை வார்டு 5 8
6 மதுரை வார்டு 6 9
7 மதுரை வார்டு 7 18
8 மதுரை வார்டு 8 10
9 மதுரை வார்டு 9 13
10 மதுரை வார்டு 10 13
11 மதுரை வார்டு 11 10
12 மதுரை வார்டு 12 9
13 மதுரை வார்டு 13 14
14 மதுரை வார்டு 14 13
15 மதுரை வார்டு 15 9
16 மதுரை வார்டு 16 12
17 மதுரை வார்டு 17 10
18 மதுரை வார்டு 18 12
19 மதுரை வார்டு 19 11
20 மதுரை வார்டு 20 9
21 மதுரை வார்டு 21 10
22 மதுரை வார்டு 22 12
23 மதுரை வார்டு 23 12
24 மதுரை வார்டு 24 14
25 மதுரை வார்டு 25 11
26 மதுரை வார்டு 26 10
27 மதுரை வார்டு 27 11
28 மதுரை வார்டு 28 13
29 மதுரை வார்டு 29 12
30 மதுரை வார்டு 30 14
31 மதுரை வார்டு 31 11
32 மதுரை வார்டு 32 7
33 மதுரை வார்டு 33 10
34 மதுரை வார்டு 34 9
35 மதுரை வார்டு 35 10
36 மதுரை வார்டு 36 11
37 மதுரை வார்டு 37 14
38 மதுரை வார்டு 38 11
39 மதுரை வார்டு 39 14
40 மதுரை வார்டு 40 9
41 மதுரை வார்டு 41 11
42 மதுரை வார்டு 42 15
43 மதுரை வார்டு 43 13
44 மதுரை வார்டு 44 9
45 மதுரை வார்டு 45 9
46 மதுரை வார்டு 46 6
47 மதுரை வார்டு 47 13
48 மதுரை வார்டு 48 7
49 மதுரை வார்டு 49 11
50 மதுரை வார்டு 50 10
51 மதுரை வார்டு 51 8
52 மதுரை வார்டு 52 12
53 மதுரை வார்டு 53 10
54 மதுரை வார்டு 54 13
55 மதுரை வார்டு 55 9
56 மதுரை வார்டு 56 10
57 மதுரை வார்டு 57 14
58 மதுரை வார்டு 58 15
59 மதுரை வார்டு 59 14
60 மதுரை வார்டு 60 11
61 மதுரை வார்டு 61 15
62 மதுரை வார்டு 62 12
63 மதுரை வார்டு 63 13
64 மதுரை வார்டு 64 11
65 மதுரை வார்டு 65 8
66 மதுரை வார்டு 66 7
67 மதுரை வார்டு 67 9
68 மதுரை வார்டு 68 11
69 மதுரை வார்டு 69 11
70 மதுரை வார்டு 70 11
71 மதுரை வார்டு 71 11
72 மதுரை வார்டு 72 9
73 மதுரை வார்டு 73 14
74 மதுரை வார்டு 74 13
75 மதுரை வார்டு 75 9
76 மதுரை வார்டு 76 12
77 மதுரை வார்டு 77 14
78 மதுரை வார்டு 78 10
79 மதுரை வார்டு 79 12
80 மதுரை வார்டு 80 14
81 மதுரை வார்டு 81 12
82 மதுரை வார்டு 82 14
83 மதுரை வார்டு 83 15
84 மதுரை வார்டு 84 12
85 மதுரை வார்டு 85 8
86 மதுரை வார்டு 86 12
87 மதுரை வார்டு 87 12
88 மதுரை வார்டு 88 15
89 மதுரை வார்டு 89 13
90 மதுரை வார்டு 90 10
91 மதுரை வார்டு 91 9
92 மதுரை வார்டு 92 12
93 மதுரை வார்டு 93 14
94 மதுரை வார்டு 94 10
95 மதுரை வார்டு 95 10
96 மதுரை வார்டு 96 11
97 மதுரை வார்டு 97 9
98 மதுரை வார்டு 98 9
99 மதுரை வார்டு 99 12
100 மதுரை வார்டு 100 10
மொத்தம் 1122