மாவட்டத்தின் பெயர் :: விருதுநகர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 சிவகாசி வார்டு 1 10
2 சிவகாசி வார்டு 2 8
3 சிவகாசி வார்டு 3 7
4 சிவகாசி வார்டு 4 6
5 சிவகாசி வார்டு 5 6
6 சிவகாசி வார்டு 6 4
7 சிவகாசி வார்டு 7 11
8 சிவகாசி வார்டு 8 9
9 சிவகாசி வார்டு 9 7
10 சிவகாசி வார்டு 10 5
11 சிவகாசி வார்டு 11 8
12 சிவகாசி வார்டு 12 4
13 சிவகாசி வார்டு 13 5
14 சிவகாசி வார்டு 14 4
15 சிவகாசி வார்டு 15 5
16 சிவகாசி வார்டு 16 6
17 சிவகாசி வார்டு 17 2
18 சிவகாசி வார்டு 18 10
19 சிவகாசி வார்டு 19 4
20 சிவகாசி வார்டு 20 6
21 சிவகாசி வார்டு 21 5
22 சிவகாசி வார்டு 22 6
23 சிவகாசி வார்டு 23 7
24 சிவகாசி வார்டு 24 6
25 சிவகாசி வார்டு 25 10
26 சிவகாசி வார்டு 26 10
27 சிவகாசி வார்டு 27 6
28 சிவகாசி வார்டு 28 6
29 சிவகாசி வார்டு 29 9
30 சிவகாசி வார்டு 30 7
31 சிவகாசி வார்டு 31 3
32 சிவகாசி வார்டு 32 7
33 சிவகாசி வார்டு 33 10
34 சிவகாசி வார்டு 34 5
35 சிவகாசி வார்டு 35 4
36 சிவகாசி வார்டு 36 4
37 சிவகாசி வார்டு 37 11
38 சிவகாசி வார்டு 38 6
39 சிவகாசி வார்டு 39 8
40 சிவகாசி வார்டு 40 10
41 சிவகாசி வார்டு 41 6
42 சிவகாசி வார்டு 42 6
43 சிவகாசி வார்டு 43 9
44 சிவகாசி வார்டு 44 6
45 சிவகாசி வார்டு 45 7
46 சிவகாசி வார்டு 46 7
47 சிவகாசி வார்டு 47 9
48 சிவகாசி வார்டு 48 5
மொத்தம் 322