மாவட்டத்தின் பெயர் :: தூத்துக்குடி பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 தூத்துக்குடி வார்டு 1 9
2 தூத்துக்குடி வார்டு 2 11
3 தூத்துக்குடி வார்டு 3 9
4 தூத்துக்குடி வார்டு 4 9
5 தூத்துக்குடி வார்டு 5 8
6 தூத்துக்குடி வார்டு 6 12
7 தூத்துக்குடி வார்டு 7 6
8 தூத்துக்குடி வார்டு 8 12
9 தூத்துக்குடி வார்டு 9 7
10 தூத்துக்குடி வார்டு 10 6
11 தூத்துக்குடி வார்டு 11 5
12 தூத்துக்குடி வார்டு 12 6
13 தூத்துக்குடி வார்டு 13 5
14 தூத்துக்குடி வார்டு 14 11
15 தூத்துக்குடி வார்டு 15 12
16 தூத்துக்குடி வார்டு 16 8
17 தூத்துக்குடி வார்டு 17 8
18 தூத்துக்குடி வார்டு 18 9
19 தூத்துக்குடி வார்டு 19 7
20 தூத்துக்குடி வார்டு 20 7
21 தூத்துக்குடி வார்டு 21 7
22 தூத்துக்குடி வார்டு 22 6
23 தூத்துக்குடி வார்டு 23 6
24 தூத்துக்குடி வார்டு 24 4
25 தூத்துக்குடி வார்டு 25 6
26 தூத்துக்குடி வார்டு 26 5
27 தூத்துக்குடி வார்டு 27 8
28 தூத்துக்குடி வார்டு 28 13
29 தூத்துக்குடி வார்டு 29 8
30 தூத்துக்குடி வார்டு 30 6
31 தூத்துக்குடி வார்டு 31 9
32 தூத்துக்குடி வார்டு 32 9
33 தூத்துக்குடி வார்டு 33 7
34 தூத்துக்குடி வார்டு 34 6
35 தூத்துக்குடி வார்டு 35 10
36 தூத்துக்குடி வார்டு 36 6
37 தூத்துக்குடி வார்டு 37 4
38 தூத்துக்குடி வார்டு 38 5
39 தூத்துக்குடி வார்டு 39 7
40 தூத்துக்குடி வார்டு 40 7
41 தூத்துக்குடி வார்டு 41 5
42 தூத்துக்குடி வார்டு 42 3
43 தூத்துக்குடி வார்டு 43 6
44 தூத்துக்குடி வார்டு 44 7
45 தூத்துக்குடி வார்டு 45 8
46 தூத்துக்குடி வார்டு 46 5
47 தூத்துக்குடி வார்டு 47 7
48 தூத்துக்குடி வார்டு 48 11
49 தூத்துக்குடி வார்டு 49 10
50 தூத்துக்குடி வார்டு 50 10
51 தூத்துக்குடி வார்டு 51 11
52 தூத்துக்குடி வார்டு 52 11
53 தூத்துக்குடி வார்டு 53 13
54 தூத்துக்குடி வார்டு 54 9
55 தூத்துக்குடி வார்டு 55 5
56 தூத்துக்குடி வார்டு 56 9
57 தூத்துக்குடி வார்டு 57 10
58 தூத்துக்குடி வார்டு 58 9
59 தூத்துக்குடி வார்டு 59 15
60 தூத்துக்குடி வார்டு 60 10
மொத்தம் 480