மாவட்டத்தின் பெயர் :: கன்னியாகுமரி பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 நாகர்கோவில் வார்டு 1 10
2 நாகர்கோவில் வார்டு 2 8
3 நாகர்கோவில் வார்டு 3 10
4 நாகர்கோவில் வார்டு 4 9
5 நாகர்கோவில் வார்டு 5 11
6 நாகர்கோவில் வார்டு 6 7
7 நாகர்கோவில் வார்டு 7 7
8 நாகர்கோவில் வார்டு 8 9
9 நாகர்கோவில் வார்டு 9 5
10 நாகர்கோவில் வார்டு 10 3
11 நாகர்கோவில் வார்டு 11 12
12 நாகர்கோவில் வார்டு 12 6
13 நாகர்கோவில் வார்டு 13 5
14 நாகர்கோவில் வார்டு 14 4
15 நாகர்கோவில் வார்டு 15 7
16 நாகர்கோவில் வார்டு 16 10
17 நாகர்கோவில் வார்டு 17 5
18 நாகர்கோவில் வார்டு 18 9
19 நாகர்கோவில் வார்டு 19 4
20 நாகர்கோவில் வார்டு 20 5
21 நாகர்கோவில் வார்டு 21 8
22 நாகர்கோவில் வார்டு 22 9
23 நாகர்கோவில் வார்டு 23 6
24 நாகர்கோவில் வார்டு 24 5
25 நாகர்கோவில் வார்டு 25 7
26 நாகர்கோவில் வார்டு 26 11
27 நாகர்கோவில் வார்டு 27 6
28 நாகர்கோவில் வார்டு 28 7
29 நாகர்கோவில் வார்டு 29 5
30 நாகர்கோவில் வார்டு 30 8
31 நாகர்கோவில் வார்டு 31 8
32 நாகர்கோவில் வார்டு 32 9
33 நாகர்கோவில் வார்டு 33 4
34 நாகர்கோவில் வார்டு 34 12
35 நாகர்கோவில் வார்டு 35 3
36 நாகர்கோவில் வார்டு 36 7
37 நாகர்கோவில் வார்டு 37 9
38 நாகர்கோவில் வார்டு 38 8
39 நாகர்கோவில் வார்டு 39 9
40 நாகர்கோவில் வார்டு 40 4
41 நாகர்கோவில் வார்டு 41 6
42 நாகர்கோவில் வார்டு 42 12
43 நாகர்கோவில் வார்டு 43 4
44 நாகர்கோவில் வார்டு 44 8
45 நாகர்கோவில் வார்டு 45 9
46 நாகர்கோவில் வார்டு 46 10
47 நாகர்கோவில் வார்டு 47 8
48 நாகர்கோவில் வார்டு 48 6
49 நாகர்கோவில் வார்டு 49 10
50 நாகர்கோவில் வார்டு 50 4
51 நாகர்கோவில் வார்டு 51 10
52 நாகர்கோவில் வார்டு 52 6
மொத்தம் 384