மாவட்டத்தின் பெயர் :: சென்னை பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 சென்னை வார்டு 1 8
2 சென்னை வார்டு 2 12
3 சென்னை வார்டு 3 8
4 சென்னை வார்டு 4 17
5 சென்னை வார்டு 5 9
6 சென்னை வார்டு 6 13
7 சென்னை வார்டு 7 19
8 சென்னை வார்டு 8 11
9 சென்னை வார்டு 9 12
10 சென்னை வார்டு 10 15
11 சென்னை வார்டு 11 10
12 சென்னை வார்டு 12 16
13 சென்னை வார்டு 13 10
14 சென்னை வார்டு 14 15
15 சென்னை வார்டு 15 12
16 சென்னை வார்டு 16 12
17 சென்னை வார்டு 17 9
18 சென்னை வார்டு 18 14
19 சென்னை வார்டு 19 21
20 சென்னை வார்டு 20 19
21 சென்னை வார்டு 21 8
22 சென்னை வார்டு 22 13
23 சென்னை வார்டு 23 26
24 சென்னை வார்டு 24 17
25 சென்னை வார்டு 25 15
26 சென்னை வார்டு 26 13
27 சென்னை வார்டு 27 12
28 சென்னை வார்டு 28 11
29 சென்னை வார்டு 29 15
30 சென்னை வார்டு 30 13
31 சென்னை வார்டு 31 10
32 சென்னை வார்டு 32 24
33 சென்னை வார்டு 33 16
34 சென்னை வார்டு 34 25
35 சென்னை வார்டு 35 27
36 சென்னை வார்டு 36 28
37 சென்னை வார்டு 37 27
38 சென்னை வார்டு 38 29
39 சென்னை வார்டு 39 18
40 சென்னை வார்டு 40 22
41 சென்னை வார்டு 41 24
42 சென்னை வார்டு 42 17
43 சென்னை வார்டு 43 22
44 சென்னை வார்டு 44 19
45 சென்னை வார்டு 45 23
46 சென்னை வார்டு 46 21
47 சென்னை வார்டு 47 17
48 சென்னை வார்டு 48 23
49 சென்னை வார்டு 49 27
50 சென்னை வார்டு 50 26
51 சென்னை வார்டு 51 20
52 சென்னை வார்டு 52 20
53 சென்னை வார்டு 53 17
54 சென்னை வார்டு 54 18
55 சென்னை வார்டு 55 25
56 சென்னை வார்டு 56 20
57 சென்னை வார்டு 57 18
58 சென்னை வார்டு 58 15
59 சென்னை வார்டு 59 14
60 சென்னை வார்டு 60 26
61 சென்னை வார்டு 61 16
62 சென்னை வார்டு 62 17
63 சென்னை வார்டு 63 23
64 சென்னை வார்டு 64 23
65 சென்னை வார்டு 65 19
66 சென்னை வார்டு 66 19
67 சென்னை வார்டு 67 24
68 சென்னை வார்டு 68 19
69 சென்னை வார்டு 69 14
70 சென்னை வார்டு 70 16
71 சென்னை வார்டு 71 18
72 சென்னை வார்டு 72 25
73 சென்னை வார்டு 73 15
74 சென்னை வார்டு 74 14
75 சென்னை வார்டு 75 21
76 சென்னை வார்டு 76 17
77 சென்னை வார்டு 77 15
78 சென்னை வார்டு 78 25
79 சென்னை வார்டு 79 20
80 சென்னை வார்டு 80 18
81 சென்னை வார்டு 81 14
82 சென்னை வார்டு 82 22
83 சென்னை வார்டு 83 19
84 சென்னை வார்டு 84 22
85 சென்னை வார்டு 85 15
86 சென்னை வார்டு 86 34
87 சென்னை வார்டு 87 20
88 சென்னை வார்டு 88 19
89 சென்னை வார்டு 89 18
90 சென்னை வார்டு 90 18
91 சென்னை வார்டு 91 14
92 சென்னை வார்டு 92 22
93 சென்னை வார்டு 93 15
94 சென்னை வார்டு 94 25
95 சென்னை வார்டு 95 20
96 சென்னை வார்டு 96 15
97 சென்னை வார்டு 97 16
98 சென்னை வார்டு 98 15
99 சென்னை வார்டு 99 14
100 சென்னை வார்டு 100 19
101 சென்னை வார்டு 101 19
102 சென்னை வார்டு 102 17
103 சென்னை வார்டு 103 14
104 சென்னை வார்டு 104 23
105 சென்னை வார்டு 105 24
106 சென்னை வார்டு 106 19
107 சென்னை வார்டு 107 19
108 சென்னை வார்டு 108 16
109 சென்னை வார்டு 109 18
110 சென்னை வார்டு 110 18
111 சென்னை வார்டு 111 15
112 சென்னை வார்டு 112 18
113 சென்னை வார்டு 113 17
114 சென்னை வார்டு 114 17
115 சென்னை வார்டு 115 18
116 சென்னை வார்டு 116 18
117 சென்னை வார்டு 117 18
118 சென்னை வார்டு 118 16
119 சென்னை வார்டு 119 12
120 சென்னை வார்டு 120 12
121 சென்னை வார்டு 121 22
122 சென்னை வார்டு 122 16
123 சென்னை வார்டு 123 15
124 சென்னை வார்டு 124 14
125 சென்னை வார்டு 125 18
126 சென்னை வார்டு 126 12
127 சென்னை வார்டு 127 19
128 சென்னை வார்டு 128 19
129 சென்னை வார்டு 129 21
130 சென்னை வார்டு 130 23
131 சென்னை வார்டு 131 18
132 சென்னை வார்டு 132 16
133 சென்னை வார்டு 133 17
134 சென்னை வார்டு 134 15
135 சென்னை வார்டு 135 15
136 சென்னை வார்டு 136 15
137 சென்னை வார்டு 137 19
138 சென்னை வார்டு 138 21
139 சென்னை வார்டு 139 21
140 சென்னை வார்டு 140 19
141 சென்னை வார்டு 141 16
142 சென்னை வார்டு 142 13
143 சென்னை வார்டு 143 12
144 சென்னை வார்டு 144 17
145 சென்னை வார்டு 145 18
146 சென்னை வார்டு 146 23
147 சென்னை வார்டு 147 18
148 சென்னை வார்டு 148 22
149 சென்னை வார்டு 149 16
150 சென்னை வார்டு 150 16
151 சென்னை வார்டு 151 20
152 சென்னை வார்டு 152 18
153 சென்னை வார்டு 153 12
154 சென்னை வார்டு 154 16
155 சென்னை வார்டு 155 21
156 சென்னை வார்டு 156 15
157 சென்னை வார்டு 157 9
158 சென்னை வார்டு 158 17
159 சென்னை வார்டு 159 8
160 சென்னை வார்டு 160 12
161 சென்னை வார்டு 161 11
162 சென்னை வார்டு 162 14
163 சென்னை வார்டு 163 16
164 சென்னை வார்டு 164 11
165 சென்னை வார்டு 165 14
166 சென்னை வார்டு 166 16
167 சென்னை வார்டு 167 10
168 சென்னை வார்டு 168 14
169 சென்னை வார்டு 169 23
170 சென்னை வார்டு 170 16
171 சென்னை வார்டு 171 15
172 சென்னை வார்டு 172 19
173 சென்னை வார்டு 173 23
174 சென்னை வார்டு 174 17
175 சென்னை வார்டு 175 18
176 சென்னை வார்டு 176 15
177 சென்னை வார்டு 177 21
178 சென்னை வார்டு 178 22
179 சென்னை வார்டு 179 19
180 சென்னை வார்டு 180 19
181 சென்னை வார்டு 181 24
182 சென்னை வார்டு 182 16
183 சென்னை வார்டு 183 15
184 சென்னை வார்டு 184 22
185 சென்னை வார்டு 185 12
186 சென்னை வார்டு 186 11
187 சென்னை வார்டு 187 13
188 சென்னை வார்டு 188 15
189 சென்னை வார்டு 189 27
190 சென்னை வார்டு 190 29
191 சென்னை வார்டு 191 18
192 சென்னை வார்டு 192 28
193 சென்னை வார்டு 193 18
194 சென்னை வார்டு 194 23
195 சென்னை வார்டு 195 26
196 சென்னை வார்டு 196 21
197 சென்னை வார்டு 197 17
198 சென்னை வார்டு 198 21
199 சென்னை வார்டு 199 20
200 சென்னை வார்டு 200 18
மொத்தம் 3546