மாவட்டத்தின் பெயர் :: கடலூர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 கடலூர் வார்டு 1 9
2 கடலூர் வார்டு 2 6
3 கடலூர் வார்டு 3 5
4 கடலூர் வார்டு 4 9
5 கடலூர் வார்டு 5 10
6 கடலூர் வார்டு 6 8
7 கடலூர் வார்டு 7 8
8 கடலூர் வார்டு 8 6
9 கடலூர் வார்டு 9 7
10 கடலூர் வார்டு 10 6
11 கடலூர் வார்டு 11 10
12 கடலூர் வார்டு 12 8
13 கடலூர் வார்டு 13 8
14 கடலூர் வார்டு 14 8
15 கடலூர் வார்டு 15 7
16 கடலூர் வார்டு 16 10
17 கடலூர் வார்டு 17 8
18 கடலூர் வார்டு 18 7
19 கடலூர் வார்டு 19 8
20 கடலூர் வார்டு 20 10
21 கடலூர் வார்டு 21 6
22 கடலூர் வார்டு 22 4
23 கடலூர் வார்டு 23 12
24 கடலூர் வார்டு 24 8
25 கடலூர் வார்டு 25 4
26 கடலூர் வார்டு 26 7
27 கடலூர் வார்டு 27 7
28 கடலூர் வார்டு 28 13
29 கடலூர் வார்டு 29 8
30 கடலூர் வார்டு 30 8
31 கடலூர் வார்டு 31 3
32 கடலூர் வார்டு 32 8
33 கடலூர் வார்டு 33 9
34 கடலூர் வார்டு 34 8
35 கடலூர் வார்டு 35 8
36 கடலூர் வார்டு 36 7
37 கடலூர் வார்டு 37 4
38 கடலூர் வார்டு 38 5
39 கடலூர் வார்டு 39 8
40 கடலூர் வார்டு 40 8
41 கடலூர் வார்டு 41 9
42 கடலூர் வார்டு 42 5
43 கடலூர் வார்டு 43 10
44 கடலூர் வார்டு 44 13
45 கடலூர் வார்டு 45 12
மொத்தம் 352