மாவட்டத்தின் பெயர் :: கிருஷ்ணகிரி பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 ஒசூர் வார்டு 1 5
2 ஒசூர் வார்டு 2 8
3 ஒசூர் வார்டு 3 13
4 ஒசூர் வார்டு 4 7
5 ஒசூர் வார்டு 5 15
6 ஒசூர் வார்டு 6 8
7 ஒசூர் வார்டு 7 9
8 ஒசூர் வார்டு 8 5
9 ஒசூர் வார்டு 9 10
10 ஒசூர் வார்டு 10 9
11 ஒசூர் வார்டு 11 9
12 ஒசூர் வார்டு 12 6
13 ஒசூர் வார்டு 13 6
14 ஒசூர் வார்டு 14 10
15 ஒசூர் வார்டு 15 4
16 ஒசூர் வார்டு 16 10
17 ஒசூர் வார்டு 17 11
18 ஒசூர் வார்டு 18 7
19 ஒசூர் வார்டு 19 12
20 ஒசூர் வார்டு 20 6
21 ஒசூர் வார்டு 21 7
22 ஒசூர் வார்டு 22 10
23 ஒசூர் வார்டு 23 7
24 ஒசூர் வார்டு 24 9
25 ஒசூர் வார்டு 25 10
26 ஒசூர் வார்டு 26 12
27 ஒசூர் வார்டு 27 12
28 ஒசூர் வார்டு 28 11
29 ஒசூர் வார்டு 29 7
30 ஒசூர் வார்டு 30 7
31 ஒசூர் வார்டு 31 8
32 ஒசூர் வார்டு 32 10
33 ஒசூர் வார்டு 33 9
34 ஒசூர் வார்டு 34 2
35 ஒசூர் வார்டு 35 8
36 ஒசூர் வார்டு 36 7
37 ஒசூர் வார்டு 37 10
38 ஒசூர் வார்டு 38 6
39 ஒசூர் வார்டு 39 4
40 ஒசூர் வார்டு 40 6
41 ஒசூர் வார்டு 41 10
42 ஒசூர் வார்டு 42 13
43 ஒசூர் வார்டு 43 10
44 ஒசூர் வார்டு 44 7
45 ஒசூர் வார்டு 45 7
மொத்தம் 379