மாவட்டத்தின் பெயர் :: வேலூர் பதவியின் பெயர்:: மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
வரிசை எண் மாநகராட்சி வார்டு எண் மொத்த வேட்பு மனுக்களின் எண்ணிக்கை
1 வேலூர் வார்டு 1 7
2 வேலூர் வார்டு 2 13
3 வேலூர் வார்டு 3 6
4 வேலூர் வார்டு 4 7
5 வேலூர் வார்டு 5 7
6 வேலூர் வார்டு 6 9
7 வேலூர் வார்டு 7 7
8 வேலூர் வார்டு 8 6
9 வேலூர் வார்டு 9 6
10 வேலூர் வார்டு 10 10
11 வேலூர் வார்டு 11 12
12 வேலூர் வார்டு 12 7
13 வேலூர் வார்டு 13 5
14 வேலூர் வார்டு 14 10
15 வேலூர் வார்டு 15 7
16 வேலூர் வார்டு 16 5
17 வேலூர் வார்டு 17 9
18 வேலூர் வார்டு 18 5
19 வேலூர் வார்டு 19 10
20 வேலூர் வார்டு 20 6
21 வேலூர் வார்டு 21 8
22 வேலூர் வார்டு 22 8
23 வேலூர் வார்டு 23 13
24 வேலூர் வார்டு 24 8
25 வேலூர் வார்டு 25 10
26 வேலூர் வார்டு 26 7
27 வேலூர் வார்டு 27 8
28 வேலூர் வார்டு 28 8
29 வேலூர் வார்டு 29 5
30 வேலூர் வார்டு 30 8
31 வேலூர் வார்டு 31 12
32 வேலூர் வார்டு 32 10
33 வேலூர் வார்டு 33 7
34 வேலூர் வார்டு 34 9
35 வேலூர் வார்டு 35 8
36 வேலூர் வார்டு 36 14
37 வேலூர் வார்டு 37 10
38 வேலூர் வார்டு 38 8
39 வேலூர் வார்டு 39 8
40 வேலூர் வார்டு 40 8
41 வேலூர் வார்டு 41 10
42 வேலூர் வார்டு 42 7
43 வேலூர் வார்டு 43 9
44 வேலூர் வார்டு 44 5
45 வேலூர் வார்டு 45 8
46 வேலூர் வார்டு 46 9
47 வேலூர் வார்டு 47 14
48 வேலூர் வார்டு 48 13
49 வேலூர் வார்டு 49 14
50 வேலூர் வார்டு 50 4
51 வேலூர் வார்டு 51 8
52 வேலூர் வார்டு 52 11
53 வேலூர் வார்டு 53 7
54 வேலூர் வார்டு 54 11
55 வேலூர் வார்டு 55 9
56 வேலூர் வார்டு 56 4
57 வேலூர் வார்டு 57 4
58 வேலூர் வார்டு 58 12
59 வேலூர் வார்டு 59 9
60 வேலூர் வார்டு 60 6
மொத்தம் 505