மாவட்டத்தின் பெயர்
மாநகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
தூத்துக்குடி 0 0 33
மொத்தம் 0 0 33