ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - நீலகிரி -> கூடலூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 4 தி.மு.க திரு கி உத்தமன் வெற்றி
வார்டு 11 தி.மு.க திரு ந பாரதி வெற்றி