ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருச்சிராப்பள்ளி -> மருங்காபுரி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 10 தி.மு.க திருமதி ச சபியுன்நிஷா வெற்றி