ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திண்டுக்கல் -> நிலக்கோட்டை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 13 தி.மு.க திரு பெ தியாகு வெற்றி