ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> குமராட்சி
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 19 தி.மு.க திரு த சங்கர் வெற்றி