ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கள்ளக்குறிச்சி -> கல்வராயன்மலை
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 1 தி.மு.க திரு பூ செல்வராஜ் வெற்றி
வார்டு 2 தி.மு.க திருமதி ரா மலர் வெற்றி
வார்டு 3 தி.மு.க திருமதி ஜா பாச்சாபீ வெற்றி
வார்டு 4 தி.மு.க திருமதி ச மின்னல்கொடி வெற்றி
வார்டு 5 தி.மு.க திருமதி அ பார்வதி வெற்றி
வார்டு 6 தி.மு.க திரு சி சந்திரன் வெற்றி
வார்டு 7 தி.மு.க திரு சி செல்லதுரை வெற்றி