ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருவண்ணாமலை -> பெரணமல்லூர்
வார்டு பெயர் கட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
வார்டு 12 தி.மு.க திருமதி ல லட்சுமி வெற்றி