கட்சியின் பெயர் - இந்திய தேசிய காங்கிரஸ்
முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 செங்கல்பட்டு வார்டு 3 திருமதி கு அம்சவேணி வெற்றி
முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு
S.No மாவட்டத்தின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றியத்தின் பெயர் வார்டு பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
1 செங்கல்பட்டு சித்தாமூர் வார்டு 11 திருமதி ஆ செந்தமிழ் வெற்றி