முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - திருநெல்வேலி
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Indians Victory Party 0 1
2 Independent 0 12
3 Swatantra Party (Jan) 0 1
4 Tamilnadu Makkal Nalvazhvu Periyakkam 0 2