முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - செங்கல்பட்டு
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 All India N.R. Congress 0 3
2 Labour And Job Seekers Party of India 0 1
3 Independent 0 9
4 Swatantra Party (Jan) 0 4