முடிவுகள் - மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No கட்சியின் பெயர் மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 All India N.R. Congress 0 46
2 Indians Victory Party 0 1
3 Labour And Job Seekers Party of India 2 15
4 Independent 0 93
5 Swatantra Party (Jan) 1 17
6 Tamilnadu Makkal Nalvazhvu Periyakkam 0 5