கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருவண்ணாமலை -> அனக்காவூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
கோட்டகரம் திரு கு லட்சுமிபதி வெற்றி