கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருவண்ணாமலை -> வெம்பாக்கம்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
இருமரம் திரு து சங்கர் போட்டி இன்றி தேர்வு