கிராம ஊராட்சி தலைவர் - திருவண்ணாமலை -> போளுர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
பொத்தரை திரு ஆ நாகராஜன் வெற்றி