கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> நல்லூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
ஐவதக்குடி 1 1 1 0 0
மருதத்தூர் 1 1 1 0 0
மன்னம்பாடி 1 1 1 0 0
வெண்கரும்பூர் 1 1 0 1 0