கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> மங்களூர்
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
ஆக்கனூர் 1 1 1 0 0
இராமநத்தம் 1 1 0 1 0
கொரக்கவாடி 1 1 0 1 0
தொழுதூர் 1 1 1 0 0
நாவலூர் 1 1 0 1 0
பனையாந்தூர் 1 1 1 0 0