கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - கடலூர் -> குமராட்சி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
எள்ளேரி 1 1 1 0 0