கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> நெமிலி
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அகவலம் 6 6 2 4 0
அசனல்லிக்குப்பம் 9 9 4 5 0
அரிகிலபாடி 9 9 2 7 0
அரும்பாக்கம் 6 6 0 6 0
ஆட்டுப்பாக்கம் 6 6 0 6 0
இலுப்பைத்தண்டலம் 6 6 1 5 0
உளியநல்லூர் 9 9 3 6 0
எலத்தூர் 6 6 4 2 0
ஓச்சலம் 6 6 3 3 0
கணபதிபுரம் 9 9 0 9 0
காட்டுப்பாக்கம் 9 9 1 8 0
கீழ்களத்தூர் 6 6 3 3 0
கீழ்வீதி 9 9 2 7 0
கீழ்வெங்கடாபுரம் 9 9 1 8 0
கீழ்வெண்பாக்கம் 9 9 5 4 0
கீழாந்துரை 6 6 0 6 0
கோடம்பாக்கம் 6 6 1 5 0
சயனபுரம் 9 9 1 8 0
சித்தூர் 6 6 3 3 0
சித்தேரி 9 9 0 9 0
சிறுணமல்லி 9 9 3 6 0
செல்வமந்தை 6 6 1 5 0
திருமாதலம்பாக்கம் 6 6 0 6 0
திருமால்பூர் 9 9 0 9 0
துறையூர் 6 6 3 3 0
நாகவேடு 9 9 0 9 0
நெடும்புலி 9 9 0 9 0
நெல்வாய் 9 9 3 6 0
பரமேஸ்வரமங்கலம் 6 6 0 6 0
பரித்திபுத்தூர் 9 9 0 9 0
பள்ளூர் 9 9 0 9 0
பின்னாவரம் 9 9 1 8 0
பெரப்பேரி 6 6 0 6 0
பொய்கைநல்லூர் 6 6 1 5 0
மகேந்திரவாடி 9 9 2 7 0
மாங்காட்டுச்சேரி 9 9 1 8 0
முருங்கை 6 6 1 5 0
மேலபுலம் 9 9 3 6 0
மேலாந்துரை 6 6 5 1 0
மேலேரி 9 9 2 7 0
மேல்களத்தூர் 6 6 1 5 0
ரெட்டிவலம் 6 6 1 5 0
வெளிதாங்கிபுரம் 6 6 0 6 0
வேட்டாங்குளம் 6 6 2 4 0
வேப்பேரி 6 6 3 3 0
வேளியநல்லூர் 6 6 0 6 0
ஜாகீர்தண்டலம் 9 9 3 6 0