கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> ஆற்காடு
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அத்தித்தாங்கல் 6 6 4 2 0
அரப்பாக்கம் 9 9 0 9 0
அருங்குன்றம் 6 6 2 4 0
அரும்பாக்கம் 9 9 4 5 0
அனத்தாங்கல் 6 6 4 2 0
ஆயிலம் 9 9 1 8 0
உப்புப்பேட்டை 6 6 1 5 0
எசையனுர் 9 9 0 9 0
கத்தியவாடி 9 9 0 9 0
கரிக்கந்தாங்கல் 6 6 4 2 0
கரிவேடு 6 6 1 5 0
கிளாம்பாடி 6 6 1 5 0
கீராம்பாடி 6 6 1 5 0
கீழ்குப்பம் 6 6 4 2 0
கீழ்மின்னல் 9 9 1 8 0
குக்குண்டி 9 9 2 7 0
கூராம்பாடி 6 6 2 4 0
கே.வேளுர் 6 6 0 6 0
சக்கரமல்லூர் 9 9 1 8 0
சர்வந்தாங்கல் 6 6 1 5 0
சாத்தூர் 9 9 0 9 0
சாம்பசிவபுரம் 9 9 2 7 0
செம்பேடு 6 6 1 5 0
தாழனூர் 9 9 1 8 0
தாஜ்புரா 9 9 1 8 0
நந்தியாலம் 12 12 1 11 0
பாப்பேரி 6 6 2 4 0
புதுப்பாடி 9 9 1 8 0
புதேரி 6 6 1 5 0
புன்னப்பாடி 6 6 3 3 0
பூட்டுத்தாக்கு 9 9 0 9 0
மாங்காடு 9 9 1 8 0
முப்பதுவெட்டி 9 9 2 7 0
முள்ளுவாடி 6 6 3 3 0
மேச்சேரி 9 9 4 5 0
மேலகுப்பம் 9 9 1 8 0
லாடவரம் 6 6 1 5 0
வளவனூர் 6 6 2 4 0
வேப்பூர் 9 9 1 8 0