கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> வாலாஜாபேட்டை
கிராம ஊராட்சி பெயர் மொத்த பதவியிடங்கள் அறிவித்த பதவியிடங்கள் போட்டி இன்றி தேர்வு போட்டி தேர்வு வேட்பு மனு தாக்கல் இன்மை / தேர்தல் நிறுத்தி வைப்பு
அனந்தலை 9 9 0 9 0
ஏகாம்பரநல்லூர் 6 6 2 4 0
கடப்பேரி 9 9 0 9 0
கத்தாரிகுப்பம் 9 9 1 8 0
கல்மேல்குப்பம் 9 9 0 9 0
குடிமல்லூர் 6 6 0 6 0
கொண்டகுப்பம் 9 9 2 7 0
சாத்தம்பாக்கம் 6 6 0 6 0
சீக்கராஜபுரம் 9 9 1 8 0
சுமைதாங்கி 9 9 0 9 0
செங்காடு 6 6 0 6 0
செட்டிதாங்கல் 12 12 0 12 0
சென்னசமுத்திரம் 9 9 3 6 0
தகரகுப்பம் 6 6 1 5 0
திருப்பாற்கடல் 6 6 1 5 0
திருமலைச்சேரி 9 9 1 8 0
தெங்கால் 6 6 1 5 0
தென்கடப்பந்தாங்கல் 9 9 3 6 0
நரசிங்கபுரம் 15 15 2 13 0
நவ்லாக் 15 15 0 15 0
படியம்பாக்கம் 6 6 2 4 0
பள்ளேரி 6 6 4 2 0
பாகவெளி 6 6 3 3 0
பூண்டி 9 9 0 9 0
மணியம்பட்டு 9 9 0 9 0
மருதம்பாக்கம் 6 6 1 5 0
மாந்தாங்கல் 9 9 0 9 0
முகுந்தராயபுரம் 9 9 0 9 0
முசிறி 6 6 1 5 0
மோட்டூர் 6 6 0 6 0
லாலாபேட்டை 9 9 1 8 0
வசூர் 6 6 1 5 0
வள்ளுவம்பாக்கம் 9 9 4 5 0
வன்னிவேடு 9 9 1 8 0
வானாபாடி 9 9 0 9 0
வி.சி.மோட்டூர் 9 9 0 9 0