கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர் ->கடலூர் -> குமராட்சி -> எள்ளேரி
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 7 திரு அ முகம்மது யூனுஸ் போட்டி இன்றி தேர்வு