முடிவுகள் - பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர்
S.No கட்சியின் பெயர் பேரூராட்சி வார்டு உறுப்பினர்
1 Independent 1