முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - அனைத்து மாவட்டங்கள்
S.No கட்சியின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Independent 5