முடிவுகள் - ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர் - கன்னியாகுமரி
S.No கட்சியின் பெயர் ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்
1 Independent 2