நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - ராணிப்பேட்டை -> மேல்விஷாரம்
வார்டு பெயர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வேட்பாளர் பெயர் கட்சியின் பெயர் முடிவின் தன்மை வேட்பாளர் பட்டியல்
வார்டு 1 திருமதி ஜே நஜ்முன்னிஸா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 2 திரு கே அப்துல் ஹலீம் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 3 திரு ஏ முகமது ஜியாவுதீன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 4 திரு அமீன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 5 திருமதி விஎஸ் ஜமுனாராணி அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 6 திருமதி எஸ் லட்சுமி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 7 திரு தே உதயகுமார் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 8 திரு ப கோபிநாத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 9 திருமதி வி உஷா மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 10 திருமதி க ஜெயந்தி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 11 திருமதி ஏ எஸ் சல்மா பானு திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 12 திருமதி ஹாஜிரா தபஜ்சும் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 13 திரு பொடிகார் இம்தியாஸ் அஹமத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 14 திரு எஸ் குல்ஜார் அஹமத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 15 திருமதி சபீஹா அக்தர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 16 திருமதி அல்மாஸ் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 17 திரு முகமத் காதர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 18 திருமதி ஜ ஹமீதா பானு அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 19 திருமதி ஷாபீரா பி மற்றவை வெற்றி View details
வார்டு 20 திரு ஜபர் அஹமத் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details
வார்டு 21 திரு எம் அக்பர் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் வெற்றி View details