நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 10
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி எம்எம்எஸ்அ தாஹிரா அம்மாள் வெற்றி
மற்றவை திருமதி மு பெனாசிர் தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு ரபீக்கா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு ஆஃப்ரின் மர்லியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி சை அனீஸ் பாத்திமா தோல்வி