நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 11
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு இஸ்மாயில் நாச்சியா வெற்றி
மற்றவை திருமதி நெ பாத்திமா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ஹா சபிபுனிஷா தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ அகமது ஹமீதா தோல்வி