நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 12
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி மு ராளியா வெற்றி
மற்றவை திருமதி அ சக்கீனா தோல்வி
மற்றவை திருமதி ரா சுமையா தோல்வி