நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 13
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி தை ஹாஜரா அம்மாள் தோல்வி
மற்றவை திருமதி உ ஐனுல் ஆரிபா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு பெனாசிரா வெற்றி