நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 19
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி சா ஷாஜஹான் பீவி தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு மெகருன்னிஸா தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி மு நஸ்ரின் பானு தோல்வி
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி திருமதி ஹா தில்நவாஸ் பேகம் வெற்றி
மற்றவை திருமதி ரி உம்முகுல்தூம் தோல்வி