நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 2
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி மு சித்தி மர்ஜுக்கா தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ சித்தி ஆய்ஷா வெற்றி