நகராட்சி வார்டு உறுப்பினர் - தஞ்சாவூர் -> அதிராமபட்டினம் -> வார்டு 6
கட்சி பெயர் வேட்பாளர் பெயர் முடிவுகள்
மற்றவை திருமதி அ மரீலியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி அ ஹா சௌதா தோல்வி
இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் திருமதி மு ஷஃபிக்கா தோல்வி
மற்றவை திருமதி இ ரஹ்மத்து நாச்சியா தோல்வி
மற்றவை திருமதி மு ஜபீன் தோல்வி
திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் திருமதி அ கனீஸ்பாத்திமா அகமது காமில் வெற்றி